A Szilikátipari Tudományos Egyesület lapja

Publikációs etikai szabályzat

Az Építőanyag – Journal of Silicate Based and Composite Materials című angol-magyar nyelvű folyóirat évente 4-6 számmal jelenik meg, tanulmányai gondos lektori szűrőn (peer-review) mennek keresztül. A folyóirat szerkesztősége eleget tesz a legmagasabb szintű publikációs etikai elvárásoknak, és mindent megtesz azért, hogy a tudományos tanulmányok megjelentetése során elkerülje a másutt gyakran felmerülő hibákat. Az Építőanyag – Journal of Silicate Based and Composite Materials elfogadja, és ahol csak tudja, alkalmazza a Committee of Publication Ethics (COPE) javaslatait (Core practices).

Az Építőanyag – Journal of Silicate Based and Composite Materials nyílt hozzáférésű folyóirat, amelyben valamennyi tartalom szabadon hozzáférhető a lapszám megjelenése után.

A szerkesztők kötelezettségei

Szerkesztőbizottság

A szerkesztőbizottság tagjai magyar és külföldi szakértők, akik tudományági összetétele leképezi a tudományterület sokféleségét. A szerkesztőbizottság határozza meg a publikálási politikát és célokat, javaslatokat tesz ezek változtatására, és felügyeli a szerkesztők munkáját. A szerkesztőbizottság tagjait a főszerkesztő kéri fel.

Szerkesztők

A szerkesztők vagy lektorálják a beküldött kéziratokat, vagy segítenek a főszerkesztőnek kiválasztani a lektorokat. Gondoskodnak arról, hogy a kéziratok kizárólag tudományos tartalmuk alapján legyenek megítélve, mindenféle diszkriminációt kizárva és a véleménynyilvánítás szabadságának eleget téve. Kötelességük azon információk bizalmas kezelése, amelyekhez mint szerkesztők jutnak, és ezeket nem használhatják fel egyéni céljaikhoz.

Főszerkesztő

A főszerkesztő feladata a publikálási folyamat irányítása. Kiválasztja a lektorokat és a lektori vélemények alapján eldönti, mely tanulmányok és cikkek publikálhatók. Biztosítja, hogy a szerkesztési változtatásokat valóban elfogadta a szerző vagy a szerzők képviselője a szerzőtársak esetében. Felelős az aktuális online és a nyomtatásban megjelenő kiadványokért. A folyóirat felelős kiadója a Szilikátipari Tudományos Egyesület.

A főszerkesztő nyilvánossá teszi, ha a folyóiratban megjelent írásokban plagizálás történt vagy megsértették a szerzői jogokat. A főszerkesztő támogatja mindazon kezdeményezéseket, amelyek a kutatási és publikációs visszaélések csökkentését szolgálják, valamint biztosítja, hogy valamennyi feltételezett visszaélést alaposan és pártatlanul kivizsgál, és megteszi a szükséges lépéseket.

Lektorálási folyamat (peer review)

Minden tanulmányt legalább két független lektor értékeli (akik szerkesztők vagy külső szakértők lehetnek). A főszerkesztő választja ki a lektorokat, biztosítva, hogy a szerkesztőség tagjai által beküldött kéziratok is kiegyensúlyozott elbírálásban részesüljenek. A folyóirat szorgalmazza, hogy a kutató- és felsőoktatási intézmények a lektorálást a kutatói tevékenységek részeként ismerjék el.

A lektorálási folyamat anonim, vagyis csak a főszerkesztő, a főszerkesztő-helyettes és a lektorálási folyamatot koordináló szerkesztő ismeri a szerzők és a lektorok kilétét. Ha egyik lektor sem ajánlja megjelentetésre a tanulmányt, a főszerkesztő elutasítja a tanulmány megjelentetését. Amennyiben a két lektor véleménye alapvetően eltérő, a főszerkesztő egy harmadik lektort kér fel. A főszerkesztő biztosítja, hogy a szerzők a teljes lektori véleményt megismerhessék, amennyiben az nem tartalmaz sértő megállapításokat.

A tanulmány publikálására vonatkozó végső döntést a főszerkesztő hozza meg. A kézirat elfogadásáról szóló döntését csak komoly problémák felmerülésekor változtathatja meg, amiről részletesen tájékoztatja a szerző(ke)t.

Az itt leírt lektorálási folyamattól való bármilyen eltérést a főszerkesztő részletesen megindokolja a kézirat szerzőjének/szerzőinek.

A lektorok kötelezettségei

A lektori véleményeket a segédszerkesztőn keresztül a főszerkesztő kapja meg. A lektorok a tanulmányról szóló objektív és alapos véleményüket a releváns, jelentős és aktuális szakirodalom ismeretében alakítják ki. Lektori véleményük elkészítéséhez útmutatást kapnak. A folyóirat bátorítja a lektorokat, hogy jelezzék a kutatás vagy a publikálás során történő lehetséges visszaéléseket (pl. az adatok meghamisítása, másodközlés, plagizálás).

Amennyiben nem járatosak a tanulmány szakterületén vagy érdekütközést állapítanak meg, a főszerkesztőhöz kell fordulniuk, és a továbbiakban nem vehetnek részt a lektori folyamatban. A lektori munka szigorúan bizalmas, a lektorálás során szerzett tudást és információt a lektorok nem használhatják fel saját tudományos céljaikra.

A megfelelő és késlekedésmentes lektorálás érdekében, a szerzők számára tett gesztusként a folyóirat nem kér fel olyan lektorokat, akik korábban rendszeresen elfogult, hanyag vagy késve megküldött lektori véleményt készítettek.

A szerzők kötelezettségei

A szerzőket az Építőanyag – Journal of Silicate Based and Composite Materials folyóirat részletesen tájékoztatja (a folyóirat nyitó vagy záró oldalain, illetve online) a tartalmi és formai követelményekről. A kéziratleadás során az Építőanyag – Journal of Silicate Based and Composite Materials folyóirat felhívja a szerzők figyelmét, hogy tanulmányuknak eredetinek kell lennie, meg kell felelnie a nemzetközi tudományos publikációval szemben támasztott követelményeknek. A szerzők tanúsítják, hogy az elküldött kézirat nem jelent meg vagy nincs megjelenés alatt más folyóiratoknál vagy könyvben. Társszerzős írás esetében a társszerzők igazolják, hogy ismerik és elfogadták a folyóiratnak beküldött tanulmány végső verzióját.

A szerzőknek jogukban áll felszólalni a szerkesztőség által meghozott döntések ellen. A fellebbezéseket írásban, közvetlenül a főszerkesztő részére szükséges elküldeni. A főszerkesztő a szerkesztőség tagjaival áttekinti az ügyet és végső döntését a folyóirat által meghatározott szabályok alapján hozza meg. A szerzők írásbeli választ kapnak fellebbezésükre.

Aktuális lapszám

A folyóiratot referálja

      


Főbb mutatók